Tirana, 15 -16 June  2020– UNDP and its partners of the STAR 2 project presented the results of the “2nd Local Governance Mapping in Albania,” a national survey combining citizens’ perceptions and municipal officials’ accounts on four Good Governance dimensions: Effectiveness and Efficiency, Transparency and Rule of Law, Accountability and Participation & Citizens Engagement. The first assessment was conducted in 2016.

The results show an overall slight improvement of the Local Governance compared to the previous one.  Out of the four governance dimensions, municipalities fare better in Effectiveness and Efficiency, jumping from 60 to 64 out of the 100 points in 2020, followed by Transparency & Rule of Law marking an improvement from 56 to 59/100.  Accountability and Participation & Citizens Engagement remained at their previous levels, with respective scores of 59/100 and 50/100.

The increase of 4 points in the dimension of Efficiency and Effectiveness, results from the improvement of the score in the subcomponents of vision and planning, cooperation with third parties as well as satisfaction with municipal services.

Data shows an improvement in planning capacities, while the absence of consolidated and reliable data at local level and insufficient monitoring and reporting systems on performance remain persisting issues.

Transparency and Rule of Law scores 59 out of 100 points, marking an improvement of 3 points compared to the year 2016.  Findings point to the same level of gaps in access to information related to municipal projects, activities, and services. The citizens’ perception of transparency is lower in rural areas and so is access to information on projects, activities, and services.

Citizens’ perception of corruption at the local level scored 60 points out of 100, marking an improvement of 3 points compared to 2016. Yet, local strategies, plans and mechanisms to fight corruption at local level are considered as insufficient, calling for further interventions.

Due to the existence of internal control mechanisms and systems to respond to oversight bodies, Accountability scores at average scoring range with 59 points, the same as the 2016 assessment. The assessment shows that building of an integrated and effective complaint management system remains one of the biggest challenges faced by the local governments.

Participation and Citizens’ Engagement scores the same level as in 2016, 50 out of 100 points across municipalities, representing again the weakest dimension of local governance. 

Citizen engagement sub-dimension scored lower compared to 2016 and engagement with Civil Society Organizations scored “very poor”. Citizen participation in planning, local project implementation and monitoring of public sector performance are all rated as “average” and do not show signs of improvement.

The overall situation of citizen engagement has dropped to “nearly poor” when it comes to communities’ interaction with the local government or CSOs. The latter’s engagement is very low, reflecting a continued lack of engagement of the community with local governance.

The survey has adopted a combination of Local Governance Barometer and Citizen Score Cards techniques. 11,934 citizens selected randomly and proportionally to the size of each of 61 municipalities have been interviewed.  In addition, the assessment included 61 Focus Groups with high-level municipal officials, 61 Community Dialogues, and reference gathering from relevant demographic, economic, social, public and administrative data.

The measured dimensions are assessed against a scale from 0-100 and the overall national average shows that while in 2016 only two municipalities scored over 70 points by the LGM parameters, that number went up to 5 in 2020. Another positive finding worth noting is that the assessment found no municipalities scoring under 40 points, unlike 2016. There is an increase of the number of municipalities falling under good and average ranging score.

In her opening remarks, the UNDP Resident Representative, Ms. Limya Eltayeb, said: "A better performance in these four governance dimensions brings local governments and citizens closer, establishes social cohesion, helps raise public employees’ ethical standards, improves the overall effectiveness of service delivery, and thus builds trust in institutions and the necessary public support for municipal activities along their political and public mandates."

About the Project: In 2016, the Government of Albania, in partnership with the United Nations Development Program in Albania started the implementation of the project "Consolidation of the Administrative and Territorial Reform - STAR2.” The project, benefitting all 61 municipalities, worked to strengthen institutional capacities of local administrations and improve the service delivery and the environment for active civic engagement, which together aim at achieving good local governance system in Albania.

The project operates on a pooled funding mechanism, which has been made possible through financing from several partners: the European Union, Sweden, Italy, Switzerland, USAID and UNDP and the Government of Albania. 

 

VERSIONI SHQIP:

Vlerësimi i dytë mbarëkombëtar i situates së qeverisjes vendore në Shqipëri 2020 tregon se Pjesëmarrja dhe Angazhimi Qytetarë mbetet ende dimensioni më i dobët

Tiranë, 15 -16 Qershor 2020– PNUD dhe partnerët e projekti STAR 2 prezantuan rezultatet e “Vlerësimit të dytë të situatës së qeverisjes vendore në Shqipëri, një studim kombëtar i cili kombinon perceptimet e qytetarëve dhe zyrtarëve të bashkive mbi katër dimensione të Mirëqeverisjes: Efektiviteti & Efikasiteti, Transparenca dhe Sundimi i Ligjit, Llogaridhënia dhe Pjesëmarrja & Angazhimi Qyetar. Vlerësimi i parë është kryer në 2016.

Rezultatet tregojnë një përmirësim të lehtë të Qeverisjes Vendore krahasimisht me vlerësimin e parë. Ndër të katër dimesionet e qeverisjes, bashkitë vlerësohen më mirë në dimesionin e Efektivitetit & Efikasitetit, duke kapërcyer  nga 60 në 64 pikë nga 100 të mundshme, ndjekur nga Transparenca dhe Sundimi i Ligjit i cili ka shënuar një përmirësim nga 56 – 59/100 pikë krahasimisht me vitin 2016.  Llogaridhënia dhe Pjesëmarrja & Angazhimi Qyetar qëndrojnë në po të njëjtat nivele, me vlerësime respektive 59/100 dhe 50/100 pikë.

Rritja prej 4 pikësh në dimensionin e Efektivitetit & Efikasitetit lidhet me përmirësimin në vlerësimin e nën-komponentëve mbi vizionin dhe planifikimin e bashkive, bashkëpunimin me palët e treta dhe kënaqshmërinë me cilësinë së shërbimeve.

Të dhënat tregojnë përmirësim të kapaciteteve planifikuese, ndërkohë që mungesa e të dhënave të konsoliduara dhe të besueshme në nivel vendor si dhe sistemet e pamjaftueshme të monitorimit dhe raportimit mbi performancën, vijojnë të mbeten çështje sfiduese.

Transparenca dhe Sundimi i Ligjit vlerësohen me 59 nga 100 pikë, duke shënuar një përmirësim prej 3 pikësh krahasuar me vitin 2016. Gjetjet tregojnë të njëjtin nivel boshllëqesh në aksesin e informacionit mbi projektet, aktivitetet dhe shërbimet bashkiake. Perceptimi i qytetarëve mbi transparencën është më i ulët në zonat rurale dhe po ashtu aksesi në informacionin mbi projektet, aktivitetet dhe shërbimet.

Perceptimi i qytetarëve mbi korrupsionin në nivel vendor vlerësohet me 60 nga 100 pikë, duke shënuar një rritje prej 3 pikësh krahasuar me 2016. Megjithatë, strategjitë vendore, planet dhe mekanizmat për të luftuar korrupsionin në nivel vendor konsiderohen si të pamjaftueshme dhe kërkojnë më tepër vëmendje.

Në sajë të ekzistencës së mekanizmave të kontrollit dhe sistemeve për t’ju përgjigjur autoriteteve mbikëqyrëse, llogaridhënia vlerësohet me 59 pikë, i njëjtë me vlerësimin e vitit 2016. Vlerësimi tregon se krijimi i një sistemi të integruar dhe efektiv për menaxhimin e ankesave mbetet një nga sfidat më të mëdha të qeverisjes vendore.

Pjesëmarrja & Angazhimi Qytetarëve vlerësohet në të njëtat nivele me vitin 2016, 50 nga 100 pikë, duke përfaqësuar sërisht dimensionin më të dobët të qeverisjes vendore.

Nën-dimensioni i angazhimit të qyetarëve u vlerësua më ulët se në vititn 2016 dhe angazhimi në Organizatat e Shoqërisë Civile vlerësohet “shumë dobët”. Pjesëmarrja e qytetarëvë në planifikimin, zbatimin e projekteve vendore dhe monitorimin e performancës së sektorit publik vlerësohen të gjitha si “mesatare” dhe nuk tregojnë asnjë shenjë përmirësimi.

Situata e përgjithshme e angazhimit të qytetarëve ka rënë në nivelin “thuajse dobët” kur bëhët fjalë për ndërveprimin e  komunitetit me qeverisjen vendore apo OSHC. Angazhimi i kësaj të fundit mbetet shumë i ulët.

Ky vlerësim ka aplikuar një kombinim të Barometrit të Qeverisjes Vendore me teknikat e Kartës së Raportimit të Qytetarëve. Janë intervistuar 11,934 qytetarë të përzgjedhur rastësisht dhe proporcionalisht në secilën prej 61 bashkive. Përveç kësaj, vlerësimi përfshin 61 Grupe Diskutimi me zyrtarë të nivelit drejtues në secilën bashki, 61 Dialogje me Komunitetin si dhe referenca të mbledhura nga të dhënat demografike, ekonomike, sociale dhe të dhëna administrative.

Dimensionet e matura janë vlerësuar në një format pikëzimi të një shkalle nga 0 në 100 pikë dhe mesatarja mbarëkombëtare tregon se ndërsa në në 2016 vetëm 2 bashki ishin vlerësuar me mbi 70 pikë, në 2020 ky numër u rrit në 5 bashki. Një gjetje tjeter positive e cila vlen të përmendet është se, në ndryshim nga viti 2016, në 2020 asnjë bashki nuk është vlerësuar nën 40 pikë.

Në fjalën e saj të hapjes, përfaqësuesja e UNDP-së, znj. Limya Eltayeb tha: Një performancë më e mirë në këto katër këto dimensione sjell qeverisjen vendore me afër qytetarëve, vendos kohezion social, ndihmon në rritjen e standarteve të etikës të nënpunësve publik, përmirëson  efektshmërinë e ofrimit të shërbimeve duke ndërtuar kështu besim tek institucionet dhe mbështetjen e nevojshmë publike ndaj aktiviteteve të bashkive përgjatë mandateve të tyre politike dhe publike.

Mbi Projektin: Në vitin 2016, qeveria shqiptare, në partneritet me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në Shqipëri, nisi zbatimin e projektit, "Konsolidimi i Reformës Administrative dheTerritoriale - STAR2". Projekti, në për­fitim të 61 bashkive, punoni për forcimin e kapaciteteve institucionale të administratave vendore, dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve dhe të mjedisit për angazhim qytetar aktiv, të cilat së bashku synojnë të arrijnë një qeverisje të mirë vendore në Shqipëri.

Projekti është mundësuar falë një mekanizmi financimi të përbashkët nga disa partnerë përfshirë Bashkimin Evropian, Qeveritë e Italisë, Suedisë, Zvicrës, dhe USAID e PNUD si dhe Qeverinë së Shqipërisë.

Icon of SDG 16

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global