UNDP seeking unprecedented COVID-19 support for vulnerable countries

New York –The growing COVID-19 crisisthreatens to disproportionately hitdeveloping countries, not only as a health crisis in the short term but as a devastating social and economic crisis over the months and years to come.

Income losses are expected to exceed $220 billion in developing countries, and nearly half of all jobs in Africa could be lost. With an estimated 55 per cent of the global population having no access to social protection, these losses will reverberate across societies, impacting education, human rights and, in the most severe cases, basic food security and nutrition.

Under-resourced hospitals and fragile health systems are likely to be overwhelmed. This may be further exacerbated by a spike in cases, as up to 75 per cent of people in least developed countries lack access to soap and water.

Additional social conditions, such as poor urban planning and overpopulation in some cities, weak waste disposal services, and even traffic congestion impeding access to healthcare facilities, may all add to the caseload.

“This pandemic is a health crisis. But not just a health crisis. For vast swathes of the globe, the pandemic will leave deep, deep scars,” noted Achim Steiner, Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP). “Without support from the international community, we risk a massive reversal of gains made over the last two decades, and an entire generation lost, if not in lives then in rights, opportunities and dignity.”

Working in close coordination with the World Health Organization(WHO), UNDP is helping countries to prepare for, respond to and recover from the COVID-19 pandemic, focusing particularly on the most vulnerable.

UNDP is already working to support health systems in countries including Bosnia and Herzegovina, China, Djibouti, El Salvador, Eritrea, Iran, Kyrgyzstan, Madagascar, Nigeria, Paraguay, Panama, Serbia, Ukraine and Vietnam.

A UNDP-led COVID-19 Rapid Response Facilityhas already been launched, funded by existing resources and capitalized with an initial US$20 million. This facility is disbursing through a fast-track mechanism enabling UNDP teams to offer immediate assistance to countries for their national response. UNDP anticipates a minimum $500 million need to support 100 countries.

Call to action

UNDP has made a call to action to the international community to think beyond the immediate impact of COVID-19. The organization has emphasized the need for three priority actions: resources to help stop the spread of the virus, support to respond during the outbreak itself, and resources to prevent the economic collapse of developing countries.

As an immediate response, UNDP is building on the support it has been providing to China and other Asian countries to help strengthen their health systems. This includes helping them procure much-needed medical supplies, leverage digital technologies and ensuring health workers are paid.

At the same time, UNDP will support countries to slow the spread of the virus and to provide social protection for vulnerable populations, promoting a whole-of-government and whole-of-society response to complement efforts in the health sector.

In the longer term, UNDP will work with countries to assess the social and economic impacts of COVID-19 and take urgent recovery measures to minimize long-term impact, particularly for vulnerable and marginalized groups, and to help societies to recover better.

Tackling COVID-19 and its impacts will require partners who can work across systems and sectors and in contexts that are both complex and uncertain. With years of experience on the frontlines, this is what UNDP is designed to do. UNDP is fully operational in 170 countries and territories and focused on its COVID-19 response, mobilizing all its assets to respond to this unprecedented challenge.

###  ###  ###

Deklerata ne Shqip

COVID-19: Kriza kërcënon të shkatërrojë ekonomitë dhe të rrise pabarazinë në vendet në zhvillim
UNDP kërkon mbështetje të pa -precedentepër vendet në nevojë
Kriza në rritje e shkaktuar nga COVID-19 kërcënon të godasë në mënyrë disproporcionale vendet në zhvillim, jo vetëm si një krizë shëndetësore afatshkurtër, por dhe si një krizë rrënuese sociale dhe ekonomike, gjatë muajve dhe viteve në vijim.
Humbjet në të ardhura pritet të kalojnë 220 miliardë dollarë në vendet në zhvillim, dhe gati gjysma e të gjithë vendeve të punës në Afrikë mund të mbyllen. Me rreth 55 përqind të popullsisë globale pa të drejtën e mbrojtjes sociale, këto humbje do të jehojnë nëpër shoqëri, duke ndikuar në arsim, në të drejtat e njeriut dhe, në rastet më serioze në sigurinë themelore të ushqimit.
Spitalet me burime jo të mjaftueshme dhe sistemet e dobëta shëndetësore me shumë mundësi do të mbingarkohen. Kjo mund të përkeqësohet më tej nga një rritje e numrit të rasteve, pasi deri në 75 përqind të njerëzve në vendet më në nevojë u mungon sapuni dhe uji.
Kushtet e tjera sociale, si planifikimi i dobët urban dhe mbipopullimi në disa qytete, shërbimet e dobëta të depozitimit të mbeturinave, madje edhe bllokimet e trafikut që mund të pengojnë aksesin te ndërtesat e kujdesit shëndetësor, gjithashtu mund të shtojnë numrin e rasteve të prekura.
“Kjo pandemi është një krizë shëndetësore. Por jo vetëm një krizë shëndetësore. Pandemia do të lërë plagë vërtetë të thella në shumë vende anëmbanë botës," vuri në dukje Achim Steiner, Administratori i Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). "Pa mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar, rrezikojmë një përmbysje masive të gjithë arritjeve të dy dekadave të fundit, një gjeneratë të tërë të humbur, nëse jo në jetë, në të drejta, mundësi dhe dinjitet."
Duke punuar në koordinim të ngushtë me Organizatën Botërore të Shëndetit (OBSH), UNDP po ndihmon vendet të luftojnë COVID-19, duke u përqëndruar veçanërisht tek më të cënuarit.
UNDP tashmë është duke punuar për të mbështetur sistemet shëndetësore në vende përfshirë Bosnjë dhe Hercegovinën, Kinën, Xhibutin, El Salvadorin, Eritrean, Iranin, Kirgistanin, Madagaskarin, Nigerinë, Paraguain, Panamanë, Serbinë, Ukrainën dhe Vietnamin.
Ka nisur aktivitetin tashmë një Strukturë për Reagim të Shpejtë (Rapid Response Facility) që drejtohet nga UNDP, e financuar nga burimet ekzistuese të cilave fillimisht iu janë shtuar edhe 20 milion USD. Kjo strukturë është duke shpërndarë shumën përmes një mekanizmi të shpejtë, duke iu mundësuar ekipeve të UNDP-së të ofrojnë ndihmë të menjëhershme shteteve për reagim në nivel vendi. UNDP parashikon një nevojë minimale prej 500 milion USD për të mbështetur 100 vende.

Thirrje për veprim
UNDP i ka bërë një thirrje për veprim komunitetit ndërkombëtar që të mendojë përtej ndikimit të menjëhershëm të COVID-19. Organizata ka theksuar nevojën për tri veprime prioritare: burime për të ndihmuar në ndalimin e përhapjes së virusit, mbështetje gjatë periudhës së shpërthimit dhe burime për të parandaluar kolapsin ekonomik të vendeve në zhvillim.
Në përgjigje të menjëhershme, UNDP po e rrit mbështetjen që i ka dhënë Kinës dhe vendeve të tjera të Azisë për të ndihmuar në forcimin e sistemeve të tyre shëndetësore. Kjo përfshin ndihmën e dhënë për të blerë pajisje shumë të nevojshme mjekësore, për të fuqizuar teknologjinë dixhitale dhe sigurimin e pagës të punonjësve shëndetësorë.
Në të njëjtën kohë, UNDP do të mbështesë vendet për të ngadalësuar përhapjen e virusit dhe për të siguruar mbrojtje sociale për popullatat në nevojë duke promovuar një qasje e cila përfshinë qeverinë dhe shoqërinë në tërësi për të kontribuar përpjekjet në sektorin e shëndetësisë.
Në planin afatgjatë, UNDP do të punojë me shtetet për të vlerësuar pasojat sociale dhe ekonomike të COVID-19 dhe të marrë masa urgjente rimëkëmbëse për të minimizuar ndikimin afatgjatë, veçanërisht për grupet e cenueshme dhe të margjinalizuara, dhe për të ndihmuar shoqëritë të përballen më mirë.
Lufta kunder pandemise COVID-19 dhe pasojave të tij do të kërkojnë partnerë që mund të punojnë ne sisteme dhe sektorë te ndryshem dhe në kontekste që janë edhe komplekse edhe të pasigurta UNDP ka vite e vite pervoje ne vijen e pare te betejes—ajo eshte krijuar per te qene e tille.
Prezent ne 170 vende dhe territore UNDP eshte përqendruar në reagimin ndaj COVID-19, duke mobilizuar të gjitha burimet në dispozicion për t'iu përgjigjur kësaj sfide të pamenduar më parë.

 

 

 

 

 

 

 

Icon of SDG 03

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global