During the virtual Capacity Building workshop

UNDP in partnership with the Ministry of Tourism and Environment organised a virtual Capacity Building Workshop on Albania’s Revised Nationally Determined Contribution (NDC). The workshop was attended by around 50 participants representing the Ministry of Tourism and Environment, the National Environment Agency, the Ministry of Infrastructure and Energy, the Ministry of Agriculture and Rural Development, INSTAT, national experts from academia and university, local NGOs, but also the NDC Partnership, FAO, Energy Treaty Community, etc.

The workshop aimed to strengthen capacity regarding United Nations Framework Convention on Climate Change ( UNFCCC ) processes and the development of (revised)NDCs and related actions plans; present the process that is currently being and will be followed to develop Albania’s revised NDC and related implementation plan.

NDC briefing

The Republic of Albania is a signatory Party of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). In line with UNFCCC guidelines, in 2015 Albania prepared a document outlining the actions it planned to undertake to address climate change, also known as Nationally Determined Contribution (NDC) and submitted it to UNFCCC in November that year. In April 2016, Albania signed the Paris Agreement- the most ambitious multilateral climate change agreement. To achieve its objective, all Parties to this agreement are expected to update and enhance their NDC every 5 years.

Albania is part of “UNDP Climate Promise” which aims to revise the NDC submitted in 2015. The work is based on the vast UNDP experience on climate change and the current inputs under the UNDP/GEF First Biennial Update Report and the Fourth National Communication of Albania to the UNFCCC. Coordination with other development partners is ensured through the NDC Partnership and the Ministry of Tourism and Environment.

As agreed, the objective is to prepare a document (within June 2021) in compliance with the Paris Agreement requirements, with enhanced mitigation actions and with a new adaptation section. This assignment also includes the development of an NDC implementation plan and capacity building activities.

More specifically, the NDC will be enhanced in the following ways:

- will cover gases other than CO2 (i.e. CH4, N2O, F-gases), that were not included in the first NDC, but are covered in the Third National Communication, even though they have large uncertainties;

- will cover all emission sectors: Energy; Industrial processes; Agriculture, LULUCF, and Waste. The first NDC only covered Energy and Industrial processes.

- will consider the latest methodological improvements of the local team in charge of the national inventory, the Third National Communication and the ongoing First Biennial Update Report and the Fourth National Communication. In particular, uncertainty issues raised during the process of the Third National Communication will be discussed.

- will consider potential ways for enhancing the country’s climate ambition, in accordance with the Paris agreement framework and the need of a collective raise of climate pledge to reach the aim to limit global warming to +2°C and even +1,5°C.

- will include climate change adaptation measures and an aim at mainstreaming climate change adaptation into relevant development and sectoral strategies (this will represent an enhancement in terms of increased geographic and sectoral coverage (including new sectors), as, as mentioned, the initial NDC did not include an adaptation component).

- will reflect Albania’s specificities: the use of renewable sources for electricity production (95% hydro power, meaning low emissions for energy but a high vulnerability to climate change), the demand in fuel wood, the need to set up a register for waste generated by industrial and non-household activities, the lack of collection and treatment system for the waste water, the lack of cadastre for a national precise monitoring of land use changes, the concentration of population, infrastructure and touristic activities along the coast.

Versioni Shqip: 

UNDP në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit organizoi nje seminar virtual qe fokusohet ne forcimin e kapaciteteve për rishikimin e Kontributit Kombëtar i Përcaktuar (KKP) te - Shqipërisë. Në seminar morën pjesë rreth 50 pjesëmarrës që përfaqësojnë Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, INSTAT, ekspertë kombëtarë nga akademia dhe universiteti, OJF lokale, por edhe Partneriteti NDC, FAO, Komuniteti i Traktatit të Energjisë, GIZ, etj.

Qëllimi ishte të i) ndërtojë kapacitete në lidhje me proceset e Konventes Kuader te Kombeve te Bashkuara per Ndryshimet Klimatike (KKKBNK), formulimin e KKP-ve te rishikuara dhe planet e ndërlidhura te veprimit, dhe ii) të paraqesë procesin që po ndiqet dhe do të ndiqet për te formuluar KKP-ne e rishikuar te Shqipërisë bashke me Planin e saj te Zbatimit.

Informim mbi KKP:

Republika e Shqipërisë është një Palë nënshkruese e Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimin e Klimës (KKKBNK). Në përputhje me udhëzimet e KKKBNK-se, ne vitin 2015, Shqipëria ka përgatitur një dokument që përshkruan veprimet e planifikuara për të adresuar ndryshimet klimatike, i njohur gjithashtu si Kontributi Kombëtar i Përcaktuar (KKP). Ajo e paraqiti atë në KKKBNK në nëntor të atij viti. Shqipëria nënshkroi Marrëveshjen e Parisit, marrëveshjen më ambicioze multilaterale të ndryshimit të klimës, në Prill 2016. Për të arritur objektivin e saj, të gjitha Palët në këtë Marrëveshje pritet të perditesojnë dhe përmirësojnë KKP-ne e tyre çdo 5 vjet.

Shqipëria ka siguruar mbështetje nga nisma e UNDP-se “Premtimi I Klimes” për të rishikuar KKP-ne që ajo paraqiti në 2015. Puna bazohet në përvojën e gjerë të UNDP-se per adresimin e ndryshimeve te klimës dhe analizat aktuale per te formuluar Raportin e Pare Dy-vjecar te Përditësuar dhe Komunikimin e Katërt Kombëtar të Shqipërise nen KKKBNK mbeshtetur nga GEF/UNDP. Koordinimi me partnerë të tjerë të angazhuar në kete process sigurohet përmes Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Partneritetit per KKP-ne.

Siç është rënë dakord, objektivi është përgatitja e një dokumenti (brenda qershorit 2021) në përputhje me kërkesat e Marrëveshjes së Parisit, qe konsideron masa të zgjeruara per te reduktuar dhe/ose perthithur shkarkimet e gazeve serre dhe me një seksion të ri përshtatjeje ndaj ndryshimeve te pritshme te klimes. Kjo detyrë përfshin gjithashtu zhvillimin e një plani të zbatimit të KKP-se dhe aktiviteteve per ndërtimin e kapaciteteve.

Më konkretisht, KKP-ja do të përmirësohet në mënyrat e mëposhtme:

- do të mbulojë gazra të tjerë përveç CO2 (d.m.th. CH4, N2O, gazet e fluorizuara), që nuk janë përfshirë në KKP-në e parë, por janë të mbuluara në Komunikimin e Tretë Kombëtar, edhe pse kanë pasiguri të mëdha;

- do të mbulojë të gjithë sektorët e shkarkimeve: Energjinë; Proceset industriale; Bujqësine, Ndryshimin e Perdorimit te Tokes, Pyjet dhe Mbetjet. KKP-ja e parë mbulonte vetëm djegien e lendeve djegese ne sektoret e Energjise dhe Proceset industriale.

- do të marrë në konsideratë përmirësimet më të fundit metodologjike të ekipit lokal të ngarkuar me inventarin kombëtar, Komunikimin e Tretë Kombëtar, Raportin e Pare Dy-vjecar te Përditësimit dhe Komunikimin e Katërt Kombëtar. Në veçanti, do të diskutohen çështjet e pasigurisë të ngritura gjatë procesit të Komunikimit të Tretë Kombëtar.

- do të shqyrtojë mënyrat e mundshme për rritjen e ambicies së vendit për adresimin e ndryshimeve te klimës, në përputhje me kornizën e Marrëveshjes së Parisit dhe nevojën e një ngritjeje kolektive të premtimeve klimatike për të arritur qëllimin për të kufizuar ngrohjen globale ne vitin 2025 në + 2 ° C dhe madje ne + 1,5 ° C.

- do të përfshijë masat e adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike dhe një qëllim për të integruar përshtatjen e ndryshimeve klimatike në strategjitë sektoriale te zhvillimit (kjo do të përfaqësojë një përmirësim në drejtim të rritjes së mbulimit gjeografik dhe sektorial (përfshirë sektorët e rinj) (KKP-ja fillestare nuk ka te perfshire nje komponente përshtatjeje).

- do të pasqyrojë specifikat e Shqipërisë: përdorimi i burimeve të rinovueshme për prodhimin e energjisë elektrike (95% energji hidrike, që do të thotë shkarkime të ulëta për energji, por një ndjeshmëri e lartë ndaj ndryshimeve klimatike), kërkesa për dru zjarri, nevoja për të krijuar një regjistër për mbetjet e gjeneruara nga aktivitetet industriale dhe jo-shtëpiake, mungesa e sistemit të grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura, mungesa e kadastrës për një monitorim të saktë kombëtar të ndryshimeve të përdorimit të tokës, përqendrimi i popullsisë, infrastruktura dhe aktivitetet turistike përgjatë bregdetit.

Icon of SDG 13

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global