Download this Document
Raport Monitorimi dhe Vleresimi afatmesem I Planit Kombetar te Veprimit per Personat me Aftesi te Kufizuar

Raport Monitorimi dhe Vleresimi afatmesem I Planit Kombetar te Veprimit per Personat me Aftesi te Kufizuar

Jun 10, 2019

Në këtë raport përmblidhen rezultatet e zbatimit të Planit Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara (PKVPAK) për periudhën Qershor 2016 – Qershor 2018. Raporti përmbledh dhe analizon progresin dy-vjeçar të punës së aktorëve përgjegjës për zbatimin e objektivave PKVPAK-së.

Raporti u hartua mbi bazën e të dhënave të mbledhura nga institucione të nivelit qendror dhe vendor si dhe nga grupe interesi dhe shoqëria civile në katër rajone të vendit: Tiranë, Shkodër, Vlorë dhe Korçë. Në fazën e parë, informacioni u mblodh përmes 8 pyetësorëve të shpërndarë

në 47 institucione, të plotësuar nga pikat fokale dhe punonjësit e institucioneve. Informacioni u plotësua me të dhëna të siguruara përmes kontakteve/intervistave të drejtpërdrejta. Në fazën e dytë u përfshinë persona me aftësi të kufizuara e familjarë të tyre (77 pjesëmarrës)

dhe organizata të fushës së aftësisë së kufizuar (17 pjesëmarrës) në rajon, përmes grupeve të fokusit për fushat e Planit Kombëtar të Veprimit.

 

Raporti sjell analion jo vetëm situatën aktuale, por sjell dhe rekomandime për ri-dimensionimin e politikave, objektivave dhe masave në kohëzgjatjen e plotë.

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global