National Action Plan for Persons with Disabilities 2021-2025

Sep 13, 2021

This is the National Action Plan for Persons with Disabilities 2021-2025, approved by Decision of the Council of Ministers No. 276 dated 12/ 05/ 2021 and published in the Official Journal No. 75, dated 20/05/2021. It has been prepared by the Ministry of Health and Social Protection and line ministries on behalf of the Government of Albania, in close consultation with organizations of persons with disabilities and other stakeholders. The expertise and technical assistance for its preparation was provided by UNDP, in the framework of the United Nations Joint Programme "Leave No One Behind" supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

Ky ështe Plani Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara 2021-2025, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 276, datë 12. 5. 2021 dhe botuar ne Fletore Zyrtare nr. 75, datë 20.5.2021. Dokumenti është përgatitur në emër të Qeverisë së Shqipërisë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministritë e linjës, në konsultim të ngushtë me organizatat e personave me aftësi të kufizuara dhe aktorë të tjerë. Ekspertiza dhe asistenca teknike për përgatitjen e dokumentit është ofruar nga UNDP, në kuadër të
Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Askush të mos mbetet pas’ që mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).


 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global