The mid-term evaluation of the Social Housing Strategy 2016 - 2025 highlights the implementation progress during the period 2016-2020

The mid-term evaluation of the Social Housing Strategy 2016 - 2020

Jul 16, 2021

The mid-term evaluation of the Social Housing Strategy 2016 - 2025 highlights the implementation progress during the period 2016-2020, and suggests recommendations for the new action plan till 2025. The evaluation is undertaken by the Ministry of Finance and Economy with technical support by UNDP as part of “Leve No One Behind” programme, and in cooperation with MetroPOLIS shpk and Co-PLAN.

Shqip

Vlerësimi për zbatimin e Strategjisë Sociale të Strehimit 2016-2025 synon të nxjerrë në pah ecurinë e zbatimit të Strategjisë për periudhën afat-mesme 2016 - 2020, si bazë për gjenerimin e rekomandimeve të mundshme për rishqyrtimin e Strategjisë dhe Planit të saj të Veprimit. Procesi i vlerësimit është ndërmarrë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në mbështetje dhe në bashkëpunim me UNDP – programi “Askush te mos mbetet pas” dhe MetroPOLIS shpk and Co-PLAN.

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global