Preparation of the Local Disaster Risk Reduction Plan for the Municipality of Lezha

May 14, 2020

This document summarizes the work progress and the local context and challenges for the preparation of the Local Disaster Risk Reduction Plan in the Municipality of Lezha. The project for the preparation of this plan is implemented in the Municipality of Lezha through the support of UNDP and Co-PLAN, Institute for Habitat Development. 

Ky dokument përshkruan progresin e deritanishëm të punës dhe kontekstin lokal e sfidat për hartimin e Planit Lokal të Zvogëlimit të Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë.
Projekti për hartimin e këtij Plani zbatohet në Bashkinë Lezhë me mbështetjen e PNUD dhe dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global