Mapping the Genetic Resources of Autochthonous Farm Animals in Albania

Jun 11, 2020

MAPPING THE GENETIC RESOURCES OF AUTOCHTHONOUS FARM ANIMALS IN ALBANIA

Livestock resources are vital to Albania’s well-being and prosperity. Populations of endemic ruminant livestock in Albania represent a highly diverse “genetic treasure trove”, which is under increasing threat of genetic dilution and extinction. In the Republic of Albania, native and autochthonous animal breeds make up an important part of the farm animal population.

This document talks about the evaluation of Animal Genetic Resources (autochthonous breeds / ecotypes of animals) in Albania programs for the conservation and development of autochthonous breeds / ecotypes of animals, etc.

 

HARTËZIMI I BURIMEVE GJENETIKE AUTOKTONE TË KAFSHËVE TË FERMËS NË SHQIPËRI

Burimet blegtorale janë jetike për mirëqenien dhe begatinë e vendit. Popullatat e bagëtive ripërtypëse endemike në Shqipëri paraqesin një “visar gjenetik”shumë të larmishëm, i cili është gjithnjë e më shumë nën kërcënimin e dobësimit dhe zhdukjes gjenetike. Në Republikën e Shqipërisë racat vendase dhe autoktone përbëjnë një pjesë të rëndësishme të popullatës së kafshëve të fermës.

Ky dokument flet mbi vleresimin e burimeve gjenetike shtazore (racat/ekotipet autoktone të kafshëve) ne Shqiperi, programet për ruajtjen dhe zhvillimin e racave/ekotipeve autoktone të kafshëve etj.  

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global