Download this Document
Lokal, rajonal dhe global biomonitorimi

Lokal, rajonal dhe global biomonitorimi

Oct 16, 2018

Kuptimi i ekspozimit ndaj merkurit nga monitorimi i specieve ne rrezik.

Objektivi i Konventes se Minamates per merkurin, eshte te "mbroje shendetin e njeriut dhe mjedisin nga emetimet e shkaktuara nga njeriu dhe shkarkimet e merkurit dhe komponimeve te merkurit". 

Peshqit dhe fauna e eger japin te dhena te rendesishme per ndikimin ne mjedis nga ndotja e merkurit dhe per rreziqet e mundshme per shendetin e njeriut. Biomonitorimi eshte procesi i vleresimit te shendetit te organizmave dhe ekosistemeve dhe ndjekja e ndryshimeve ne ekspozim dhe rrezikun nga merkuri me kalimin e kohes. 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global