Evaluation of Plant Genetic Resources in Albania

Jun 11, 2020

EVALUATION OF PLANT GENETIC RESOURCES IN ALBANIA

Genetic resources are utilized for a wide range of purposes, by a wide range of different actors with different interests. Traditional knowledge associated with genetic resources is relevant in specific cases but is of limited relevance overall. Multiple actors (e.g. public, private, not-for-profit, local communities) intervene at different stages of the genetic resources value chain. This value chain ranges from collecting, storing, and making available genetic resources for research and development, to basic and applied research on genetic resources, and to the eventual development and commercialization of products and services resulting from the use of genetic resources.

 This document talks about the evaluation of plant genetic resources in Albania, their status of conservation and management, traditional knowledge on PGR, etc.

 

VLERËSIMI I RESURSEVE GJENETIKE TË BIMËVE NË SHQIPËRI

Burimet gjenetike përdoren për një gamë të gjerë qëllimesh, nga një gamë e gjerë grupesh të ndryshme interesi me interesa të ndryshme. Njohuritë tradicionale të lidhura me burimet gjenetike janë të rëndësishme në raste specifike, por në përgjithësi kanë një rëndësi të kufizuar. Grupe të shumta interesi (p.sh. komunitetet publike, private, jofitimprurëse, lokale) ndërhyjnë në faza të ndryshme të zinxhirit të vlerës së burimeve gjenetike. Ky zinxhir i vlerës varion nga grumbullimi, ruajtja dhe vënia në dispozicion e burimeve gjenetike për kërkime dhe zhvillim, tek kërkimet themelore dhe të aplikuara mbi burimet gjenetike, e deri te zhvillimi dhe tregtimi në fund I produkteve dhe shërbimeve që rezultojnë nga përdorimi i burimeve gjenetike.

Ky dokument flet mbi vlerësimin e Burimeve Gjenetike Bimore në Shqipëri, statusin e tyre të ruajtjes dhe menaxhimit, njohuritë tradicionale mbi to, etj.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global