Strategjia për Zvogëlimin e Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë

Strategjia për Zvogëlimin e Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë

Aug 2, 2021

This document presents the Strategy of Disaster Risk Reduction in the Municipality of Lezhe. It sets forth the strategy vision of the strategy, its strategic objectives, and the measures to be undertaken to achieve said vision. The Document was prepared by Co-Plan, with the contribution and assistance of the Municipality of Lezha and UNDP in Albania.
Ky dokument paraqet Strategjinw e Zvogwlimit tw Riskut tw Fatkeqwsive nw Bashkinw Lezhw. Dokumenti parashtron vizionin e strategjisw, objektivat e saj strategjikw dhe masat qw duhet tw ndwrmerren pwr tw realizuar atw vision. Dokumenti u përgatit nga Co-Plan, me kontributin dhe mbështetjen e Bashkisë Lezhë dhe UNDP në Shqipëri.
 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global