Plani I Emergjencave Civile Lezhe

Aug 2, 2021

This Document sets forth the Civil Emergency Plan of the Municipality of Lezha, the main document in managing civil emergencies in the territory of the Municipality. The Document was prepared by Co-Plan, with the contribution and assistance of the Municipality of Lezha and UNDP in Albania.
Ky dokument paraqet Planin e Emergjencave Civile të Bashkisë Lezhë, dokumentin kryesor të Bashkisë për menaxhimin e emergjencave civile në territorin e saj. Dokumenti u përgatit nga Co-Plan, me kontributin dhe mbështetjen e Bashkisë Lezhë dhe UNDP në Shqipëri.
 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global