Vlore-Novosele Interlocal Community Development Plan

13 Jan 2015
image

Summary

Plani ndervendor për zhvillimin e komunitetit Rom dhe Egjiptian  për periudhën 2014-2020 eshte përgatitur në konsultim të ngushtë me autoritetet e qeverisjes vendore dhe individëve Romë dhe Egjiptian. Planet zhvillimore adresojnë jo vetëm sfidat zhvillimore të komunitetit Rom dhe Egjiptian por përshkruajnë gjithashtu edhe mënyrën më të mire të zbatimit të masave konkrete për përfshirje më të madhe sociale dhe integrimin e romëve dhe egjiptianëve.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global