The Social Exclusion Profile of Persons with Disabilities

16 Dec 2015
image

SummaryThe social exclusion profile of persons with disabilities

This study focuses on the social exclusion profile of persons with disabilities in Albania. The study sheds light on numerous barriers that facilitate social exclusion. The study shows that the lack of physical access and adaptability, poor access to information and knowledge, poor access to rehabilitation services, unaffordable treatment costs, and discriminatory attitudes and practices undermine the potential of persons with disabilities. Findings suggest that promoting the social inclusion of persons with disabilities in Albania requires multilevel interventions that should focus on creating a barrier-free environment and instilling a culture of accessibility; reshaping social protection; enforcing disability rights laws; fighting discrimination against persons with disabilities; organizing informative sessions at the grassroots level; improving interinstitutional collaboration; establishing collaborative ties with professionals working in the disability field; and implementing interventions that cut across different sectors.

Profili i përjashtimit social të personave me aftësi të kufizuara

Ky studim fokusohet tek profili i përjashtimit social të personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri. Studimi hedh dritë mbi një sërë pengesash që e nxisin përjashtimin social. Nga studimi del se mungesa e aksesit dhe përshtatshmërisë fizike, aksesi i dobët në infrastrukturë dhe informacion, aksesi i dobët përsa u takon shërbimeve rehabilituese, kostot e papërballueshme të trajtimit dhe qëndrimet dhe praktikat diskriminuese e minojnë potencialin e personave me aftësi të kufizuara. Studimi sugjerojn se nxitja e përfshirjes sociale të personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri kërkon ndërhyrje në disa nivele të cilat duhet të përqëndrohen tek krijimi i një mjedisi pa pengesa fizike, si edhe tek futja e një mentaliteti të përshtatshmërisë dhe aksesit; ri-konceptimi i mbrojtjes sociale; zbatimi i legjislacionit të aftësisë së kufizuar; lufta kundër diskriminimit të personave me aftësi të kufizuara; organizimi i seancave informuese në bazë; përmirësimi i bashkëpunimit ndër-dikasterial; krijimi i lidhjeve të bashkëpunimit mes profesionistëve të fushës së aftësisë së kufizuar; dhe zbatimi i ndërhyrjeve që përfshijnë disa sektorë.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global