TË JESH LGBTI NË EVROPËN LINDORE: RAPORTI PËR SHQIPËRINË

17 Nov 2017
image

Summary

Raporti i Shqipërisë në kuadrin e nismës “Të jesh LGBTI në Evropën Lindore” ofron një pasqyrë të përgjithshme të të drejtave të personave LGBTI në Shqipëri, përfshirë edhe ndikimin e ligjeve, politikave, traditave, dhe qëndrimeve shoqërore në lidhje me personat LGBTI. Raporti evidenton përvojën e Shqipërisë për nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI në fushat e arsimit, punësimit, shëndetësisë, familjes, mediave dhe politikës

BEING LGBTI IN EASTERN EUROPE: ALBANIA COUNTRY REPORT

Reducing Inequalities & Exclusion and Combating Homophobia & Transphobia experienced by LGBTI people in Albania

This Albania Country Report provides an overview of the rights of LGBTI people in Albania. It presents a participatory review and analysis of the impacts of the legal, institutional, policy, social, cultural and economic environment on LGBTI people. The report provides evidence relating to Albania’s experience in promoting and protecting the rights of LGBTI people in  education, employment, health, the family, media and politics. It forms part of a sub-regional project, “Being LGBTI in Eastern Europe” (BLEE).

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global