Study:Strengthening the decision-making power of councilwomen in Albania

23 Jun 2015
image

Summary

Strengthening the decision-making power of councilwomen in Albania:

This study examines the decision-making power of councilwomen in Albania. It addresses the following questions: How do councilwomen perceive their decision-making power? Are women able to place issues that are important to them and other women on the agenda of the local council? What is the relationship between the number of councilwomen and their perceived decision-making power? To address these questions, a quantitative study was conducted in 137 local councils in the 12 regions of the country.

Forcimi i pushtetit vendimmarrës të grave këshilltare në Shqipëri:

Në këtë studim shqyrtohet pushteti vendimmarrës i grave këshilltare në Shqipëri. Në të u jepen përgjigje pyetjeve të mëposhtme: Çfarë perceptimi kanë gratë këshilltare për pushtetin e tyre vendimmarrës? A mund të vendosin gratë këshilltare në rendin e ditës të këshillit vendor çështje që janë me rëndësi për to dhe për gratë e tjera? Cila është marrëdhënia midis raportit të grave këshilltare dhe pushtetit që ato perceptojnë në vendimmarrje? Për t’u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, u zhvillua një studim sasior në 137 këshilla vendorë në të 12 qarqet e vendit.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global