Njohja e Barabarte para ligjit dhe jetesa e pavarur e personave me aftesi te kufizuar

13 Dec 2016
image

Summary

Studimi  “Njohja e Barabartë para Ligjit dhe Jetesa e Pavarur e Personave me Aftësi të Kufizuara” vjen në kontekstin e nevojës për rritjen e ndërgjegjësimit mbi nenin 12 “Njohja e Barabartë para ligjit” dhe nenin 19 “Jetesa e pavarur dhe përfshirja në komunitet” të Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Studimi ofron një shpjegim të “njohjes së barabartë para ligjit të personave me aftësi të kufizuara” dhe “jetesës së pavarur”, një përmbledhje të praktikave më të mira të huaja në lidhje me sigurimin e vendimarrjes së mbështetur,  një përmbledhje të legjislacionit shqiptar mbi këto aspekte, si dhe sugjeron disa aksione për përmbushjen e detyrimeve në lidhje me këto çështje. Studimi cek ndryshimet që duhen ndërmarrë në legjislacion dhe, si i tillë, shërben si një hap i parë në këtë proces.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global