Fuqizimi i grave për parti politike më të forta

08 Jul 2014
image

Summary

Fuqizimi i grave për parti politike më të forta: Udhëzues për promovimin e pjesëmarrjes së grave në politikë. Shembujt dhe praktikat më të mira botërore nga 20 vende të botës.