Diskriminimi gjinor në çështjet familjare e martesore

20 Jan 2015
image

Summary

Ky studim  analizon gjendjen ligjore dhe faktike të dimensioneve të barazisë gjinore në familje nga këndvështrimi ligjor

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global