Capacity and Training Needs Assessment for CSOs Working in the Area of Disabilities

06 Jul 2018
image

Summary

 

This report provides an assessment of Civil Society Organizations (CSO) of/and for persons with disabilities (PwD) in Albania with the aim of examining their capacities and training needs. Findings from the assessment outline a number of issues and challenges by providing recommendations on the way forward to addressing them. Issues, such as inadequate capacities in program development and planning also driven by availability of funding and donor priorities; lack of proper Monitoring & Evaluation system; poor trust in advocacy & lobbying activities; intermittent cooperation among CSOs and with the central & local government, insufficient financial support by government and a decline in donor funding; and related needs for training are examined in detail.

Ky raport ofron një vlerësim të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) të / dhe për Personat me Aftësi të Kufizuar (PWD) në Shqipëri me qëllim shqyrtimin e kapaciteteve dhe nevojave të tyre për trajnim. Gjetjet nga vlerësimi paraqesin një numër çështjesh dhe sfidash duke dhënë rekomandime për mënyrën e ndjekjes së tyre. Çështje, të tilla si kapacitetet joadekuate në zhvillimin dhe planifikimin e programeve e drejtuar gjithashtu nga disponueshmëria e financimit dhe prioriteteve të donatorëve; mungesa e një sistemi të duhur monitorimi dhe vlerësimi; besim i dobët në aktivitetet e avokimit dhe lobimit; bashkëpunimin e fragmentuar midis OShC-ve dhe qeverisë qendrore dhe lokale, mbështetjen e pamjaftueshme financiare nga qeveria dhe një rënie në financimin e donatorëve; dhe nevojat e lidhura për trajnim janë shqyrtuar në detaje

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global