“Vlerësimi i nevojave për investime në vendbanimet e komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në bashkitë Elbasan, Pogradec, Maliq, Korçë dhe Devoll"

21 Jun 2017
image

Summary

Studimi “Vlerësimi i nevojave për investime në vendbanimet e komuniteteve Rome dhe Egjiptiane

në bashkitë Elbasan, Pogradec, Maliq, Korçë dhe Devoll me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës të tyre” i iniciuar dhe mbështetur nga MZHU dhe PNUD merret me analizën e zgjidhjeve të mundshme të

nevojave të strehimit të komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në këto bashki. Raporti pershkruan një analizë të thellë të situates së vendbanimeve Rome dhe Egjiptiane, të standardeve të strehimit, dhe të programeve të strehimit social, si dhe ofron mundesi për të identifikuar nevojën për investime në bashkitë përkatese me synim që të ndihmojë punën e MZHU-së dhe të njësive të sapokrijuara të Qeverisjes Vendore.

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global