Konfliktet gjyqësore të marrëdhënieve të punës parë ne perspektivën e barazisë gjinore

20 Jan 2015
image

Summary

KY studim  fokusohet në analizën e pozitës juridike të gruas paditëse në proçesin gjyqësor në rastet e zgjidhjes së kontratës së punës, largimit nga puna apo lirimit nga detyra për të parë me kujdes shkaqet e ndërprerjes së njëanshme të marrëdhënis së punës, mënyrën e gjykimit të këtyre çështjeve në gjykatë etj.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global