"Trust in Governance" Opinion Poll 2017

15 Mar 2018
image

Summary

This is the 5th consecutive year that the Opinion Poll is conducted (2013-2017) based on a similar methodology, survey instrument and national coverage. The fieldwork is conducted during the period 17-30 November 2017 across the 61 municipalities of Albania. The main objective of the Opinion Poll is to explore public perceptions and attitudes on issues covering trust in public institutions, institutional transparency and accountability, corruption, level of citizen engagement in policy and decision-making, satisfaction with public service delivery, and enforcement of non-discriminatory laws and policies.

Ky është viti i pestë radhazi (2013-2017) që ky Sondazh i Opinionit po zhvillohet, bazuar në një metodologji, pyetësor dhe mbulim kombëtar të ngjashëm. Mbledhja e të dhënave është kryer gjatë periudhës 17-30 nëntor 2017 në 61 bashkitë e Shqipërisë. Qëllimi kryesor i sondazhit është shqyrtimi i perceptimit publik dhe qëndrimit të qytetarëve në çështje si: besimi në institucionet publike, transparenca dhe llogaridhënia institucionale, korrupsioni, niveli i përfshirjes qytetare në politikëbërje dhe vendimmarrje, kënaqshmëria me ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimi i ligjeve dhe politikave për mbrojtjen nga diskriminimi.

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global